بزرگترین و مجهزترین مجموعه ورزشی در غرب شیراز و حوزه استحفاظی منطقه ۱۰ شهرداری شیراز (دی ،مجموعه ای متفاوت و ارزش آفرین )